Registreeru kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreenerite tasemeeksamile!

EKFL | 30.06.2010, 13:04

Eesti Olümpiakomitee - kulturismi- ja fitnessi- ning jõusaalitreenerite kutsekvalifikatsiooni tasemeeksam toimub 02. aprillil 2011. Taseme taotlejatel palume esitada 02. märts 2011 järgmised dokumendid või nende koopiad:

5. KUTSE ANDMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1 Taotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme-ja
täienduskoolitust, treeneri kutsetaset ja töökogemust dokumentidega:
Treener I kutse taotlemise eelduseks on:
vanus vähemalt 18 aastat, tasemekoolitus nõutavas mahus (60 tundi), soovituslik on spordiala
harrastuse kogemus

Treener II kutse taotlemise eelduseks on:
treener I kutsetaseme omamine, tasemekoolitus nõutavas mahus (+100 tundi) ning vähemalt
1-aastane erialane töökogemus I kutsetasemel;
või kutsealane koolitus nõutavas mahus (160 tundi) ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus;
või kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta
jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses

Treener III kutse taotlemise eelduseks on:
treener II kutsetaseme omamine, tasemekoolitus nõutavas mahus (+140 tundi) ning vähemalt 3aastane
erialane töökogemus I ja II kutsetasemel kokku;
või tasemekoolitus nõutavas mahus (300 tundi) ning vähemalt 3-aastane erialane töökogemus
või viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 1-aastane erialane
töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;
või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane
töökogemus viimase 8 aasta jooksul.
Treener IV kutse taotlemise eelduseks on:
treener III kutsetaseme omamine, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni
ulatuses ning vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul;
või viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane ning erialane
töökogemus viimase 8 aasta jooksul;
või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane
täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 8-aastane erialane
töökogemus viimase 12 aasta jooksul.


Treener V kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:
kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus, erialane täiendkoolitus viimase
4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta
jooksul ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana;
või kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul
vähemalt 60 tunni ulatuses, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul ning
õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.


Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt Eesti Olümpiakomiteega.

5.2
Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:
1) treenerikutse taotlemise avaldus
2) vormikohane CV
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) koopia haridust tõendavast dokumendist
5) koopia taseme-ja täienduskoolitust tõendavast dokumendist
6) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

5.3 Kutse taastaotleja peab vastama järgmistele eeltingimustele ja tõendama läbitud täienduskoolitust, treeneri
kutsetaset ja töökogemust dokumentidega:
Treener I kutse taastaotlemise eelduseks on:
erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses


Treener II kutse taastaotlemise eelduseks on:
erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 2-aastane
erialane töökogemus II kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul


Treener III kutse taastaotlemise eelduseks on:
erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 3-aastane
erialane töökogemus III kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul


Treener IV kutse taastaotlemise eelduseks on:
erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane
erialane töökogemus IV kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul


Treener V kutsekvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:
erialane täiendkoolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses ja vähemalt 4-aastane
erialane töökogemus V kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul


Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt Eesti Olümpiakomiteega.

5.4
Kutse taastaotlemisel esitatavad dokumendid:
1) treenerikutse taotlemise avaldus
2) vormikohane CV
3) koopia täienduskoolitust tõendavast dokumendist
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
5) koopia isikut või haridust tõendavast dokumendist, kui andmed on muutunud
5.5
Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle
alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust
tõendavad dokumendid.
Rakendussäte Punkti 5 osas.
Kutse andmise ja taastõendamise eeldustes muudetud 60 tunni (endise 40 tunni asemel) täienduskoolituse
nõue rakendub alates 01. maist 2011.a.

6 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

6.1 Kutsekomisjonid kuulutavad kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas.
6.2 Kutsekomisjonid avalikustavad spordialaliidu veebilehel:
6.2.1
avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha, tähtaja ning esitamise viisi;
6.2.2
hindamistele lubamise üle otsustamise tähtajad
6.2.3
hindamiste toimumise ajad
6.2.4
kutse andmise ja taastõendamise tasu suuruse
6.2.5
muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutava
6.3 Eesti Olümpiakomitee töötab välja dokumentide menetlemise korra, milles sätestatakse:
6.3.1
avalduste ja dokumentide registreerimine
6.3.2
dokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse kontroll
6.3.3
dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste
kõrvaldamise tähtaeg ning taotleja teavitamine. Kutsekomisjon võib jätta avalduse läbi vaatamata, kui
puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt.7
TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

7.1 Kompetentsuse hindamisvormid treenerikutse andmisel:
7.1.1 Tasemed I, II ja III
7.1.1.1 Valikvastustega kirjalik test 40 küsimusega,
millest 20 on spordiala erialased küsimused ja 20 on spordi üldainete küsimused. Spordi üldainete
küsimustest on 10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4 üldteadmiste valdkonnast.
7.1.1.2 Spordiala treeneri erialaste oskuste eksam, mille vormi kinnitab kutsekomisjon
7.1.2 Tase IV
7.1.2.1 Suuline või kirjalik eksam
7.1.2.2 Spordiala treeneri erialaste oskuste eksam, mille vormi kinnitab kutsekomisjon
7.1.3 Tase V
7.1.3.1 Intervjuu
7.2
Hindamise läbiviimise kord ja hindamise alused treenerikutse taotlemisel kehtestatakse Eesti
Olümpiakomitee poolt dokumendiga „Kutseeksami korraldamise ja hindamise alused“
Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada hindamisvorme kooskõlastades need eelnevalt Eesti
Olümpiakomiteega.
7.3
Kompetentsuse hindamisvormiks treenerikutse taastõendamisel on intervjuu.
Kutsekomisjonid võivad taastõendamisel rakendada treenerikutse andmisel sätestatud hindamisvorme.
8
KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

8.1
Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.
8.2
Kutsekomisjon teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
8.3
Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.
8.4
Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta Eesti Olümpiakomiteele.
8.5
Taotlejal on õigus esitada vaie Eesti Olümpiakomitee otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
8.6
Kutsekomisjon esitab otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul
Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusele, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab
trükitud kutsetunnistused.
8.7
Kutsekomisjon väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
8.8
Kutsetunnistus kehtib neli aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.
8.9
Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
8.9.1 kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
8.9.2 kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
8.9.3 kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.
8.10
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutsekomisjon teatab
otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes
(http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
8.11
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses
sätestatud tingimustel ja korras.
8.12
Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri
volitatud töötlejalt.
9
KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Kutse andmisega seotud tegevus dokumenteeritakse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja
määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja
jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 26. veebruar 2011
Dokumentid saata: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjonile, Telliskivi 51, 10611 Tallinn

Eksamite läbiviimine: Tallinn, spordiklubi SPARTA, 26. märts 2011. Kirjalik test+praktiline eksam.

Koos dokumentide esitamisega palume tasuda kutsekvalfikatsioonitasu maksekorraldus koos selgitusega EKFLi arveldusarvele: HANSAPANK, a/a 221029184692 lisa oma nimi ja taotletav tase

Eksamitasud:

I tase 32€

II tase 38€

III tase 45€

IV tase 58€

V tase 64€

Eksami eelnevalt mitte läbinul tuleb tasuda korduseksami puhul pool esmakordsest tasust.

Lisainfo ning AVALDUSE JA CV BLANKETI leiab Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu koduleheküljelt www.kulturism.ee (http://www.kulturism.ee)

Erialane õpik siin (http://www.fitness.ee/files/ad_materials/otsus_kulturism.pdf)

NB! Üldosa õppematerjalid I - II tase, vaata siit ! (http://treener.eok.ee/otsing.php?vk_id=6&SESSION_OIS=501c9c831a662550257a4355fee6c514)

NB! Alates 2006. aasta 1. septembrist peavad uue spordiseaduse alusel olema kõigil Eestis töötavatel jõusaalitreeneritel kutsekvalfikatsioonitase, mida pisteliselt kontrollib Eesti Olümpia Komitee vastav komisjon.

Taseme taotlejal on soovitav oma teadmistele lisa saada järgnevatest väljaantud raamatutest: Kulturism I, Kulturism II, Kulturism kõigile, Kulturism ja Fitness. Lisaks teadmised inimese anatoomiast, füsiloogiast, bioloogiast, kulturismi ajaloost jt. ning üldisi teadmisi spordivaldkonnast laialdasemalt.

Info: marek.morozov@kulturism.ee (marek.morozov@kulturism.ee)